Conferința “Zilele TEN-T 2018", de la Ljubljana, 25-27.04.2018

Societatea ”AUŞNIT, OLARIU ȘI ASOCIAȚII” SRL, a participat in perioada 25-27.04.2018 la Conferința “Zilele TEN-T 2018", de la Ljubljana, unde a fost foarte apreciat si a facut cinste Romaniei prezentand aplicatia “SECURE TRUCK PARKING” dezvoltata in baza proiectului “Setup and ITS connectivity of safe and secure truck parking areas in Romania along the TEN-T Core Network Corridors 2015-RO-TM-0137-M Connecting Europe Facility 2014-2020”, acord de finantare nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1144643.


Delegatiea prezenta a luat parte la sesiunile Conferintei si a discutat cu mai multi oficiali europeni despre necesitatea finantari in continuare a proiectelor de dezvoltare a infrastructuri cat si despre aplicatiea dezvoltata ce este singura aplicatie pentru a inerconecta utilizatori drumurilor cu parcarile securizate si permite efectuarea de rezervari locurilor de parcare, comunicand in timp real cu utilizatori date dinamice si statice ale parcarilor securizate.

Practical guideline for the setup of connected safe and secure truck parking areas

This guideline has been realized in the context of the project “Setup and ITS connectivity of safe and secure truck parking areas in Romania along the TEN-T Core Network Corridors” (2015-RO-TM-0137-M), which was co-funded by the European Commission.


The company AO (AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII SRL) implemented this project with the support of the Connecting Europe Facility Programme and the Romanian Transport Ministry. The project modernized one existing safe and secure parking area and built tree new safe and secure truck parking areas located in Lugoj (Romania) at two sides of the road at the intersection of the Orient-East Med and the RhineDanube Corridors. These parking areas are certified at level 4 of security and services as defined by ESPORG, the European Secure Parking Organisation, in line with the LABEL standard requirements of which AO is a leading member.


In addition to the practical experience gained during the project duration, the guideline was supported by the experience of the specialized company HEJMO BVBA.


Please check the complete guideline here: Practical guideline.PDF


RECOMANDĂRI PENTRU AJUSTAREA POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE


așa cum rezultă din proiectul

Realizare și Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcări Sigure
și Securizate în România, de-a lungul rețelei de drumuri
TEN-T 2015-RO-TM-0137-M

 

La nivelul României, recomandarea principală este de a implementa efectiv obiectivele Master Planului de Transport al României din 20151.
În acest document strategic, Guvernul român a identificat deja provocările și măsurile care trebuie puse în aplicare.
Conform articolului 4.7.30, Master Planul indică absența parcărilor sigure și securizate aflate în proprietate publică și a proiectelor pentru ca astfel de zone de parcare destinate camioanelor să fie construite de către Guvernul român.
Această situație denotă existența unei probleme de siguranță și securitate atât pentru șoferi cât și pentru alți participanți la trafic, fapt care generează costuri inutile pentru sistemul de transport.

Prin urmare, facem următoarele RECOMANDĂRI:
• Planificarea infrastructurii: Includerea construirii de parcări sigure și securizate pentru camioane în planificarea noii infrastructuri rutiere;
• Proiecte cu finanțare privată: Facilitarea și accelerarea aprobării proiectelor de parcări securizate destinate camioanelor care sunt susţinute prin inițiative private pe autostrăzile existente și pe drumurile naționale;

• Accesul la zonele de parcare securizate: Facilitarea construirii căilor de acces din rețeaua publică de drumuri către zonele de parcare securizate, în conformitate cu articolele 37 și 47 din ordonanța 43/1997 privind statutul drumurilor, modificată la 9 iulie 2015;
• Statistica infracţionalităţii: Furnizarea de rapoarte anuale detaliate privind incidentele pe autostrăzile și drumurile naționale din România;
• Legislația socială: Informarea în mod regulat a transportatorilor și șoferilor cu privire la drepturile și obligațiile lor privind timpul de odihnă și siguranța la locul de muncă din domeniul transportului;
• Conștientizarea: Creşterea gradului de conștientizare cu privire la existența și importanța zonelor de parcare sigure și securizate în rândul funcționarilor la nivel înalt și mediu din Guvern și entitățile conexe;
• CNAIR: Comisia CTE a CNAIR ar trebui să includă cel puțin un expert dintr-o reputată organizație europeană a parcărilor securizate, de exemplu ESPORG.
Compania A&O (AUSNIT, OLARIU ŞI ASOCIAŢII S.R.L.) a implementat un proiect cu sprijinul Programului European „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (Connecting Europe Facility – CEF) şi al Ministerului Transporturilor din România.
Proiectul a condus la dezvoltarea primelor patru parcări sigure și securizate din România care sunt integrate în rețeaua europeană de spaţii de staționare sigure si securizate pentru camioane şi vehicule comerciale. O parcare deja existentă și funcțională a fost modernizată, iar alte trei parcări sigure si securizate au fost construite de la zero. Proiectul a inclus de asemenea implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente (ITS) pentru serviciile de informaţii referitoare la spaţii de parcare sigure şi securizate.
A fost optimizată astfel utilizarea spațiilor de parcare, șoferii sau societățile de transport având posibilitatea să ia mai ușor decizia asupra momentului și locului potrivit pentru staționare. Cele patru spații de parcare dezvoltate prin proiect sunt certificate conform standardelor privind securitatea și serviciile, așa cum sunt definite de ESPORG - Organizația Europeană a Parcărilor Securizate, în cadrul căreia reprezentantul companiei A&O este membru de conducere. Conform normelor europene ”LABEL”, pentru a fi considerată sigură și securizată, o parcare trebuie să îndeplinească o serie de standarde cum ar fi bariere la intrare și la ieșire, să fie monitorizată video, să fie iluminată, păzită și împrejmuită. Prezentele recomandări servesc drept suport pentru decidenții europeni și români în vederea sprijinirii obiectivului comun al Uniunii Europene și al Master Planului de Transport al României de a crea zone de parcare sigure și securizate la fiecare 100 de kilometri de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale.
CADRU LEGISLATIV ȘI OBIECTIVE
Regulamentul 1315/2013/UE: prevede stimularea Statelor Membre în direcția adaptării Master Planurilor de Transport și a licitațiilor publice la obiectivul de dezvoltare a unei zone de parcare securizată la fiecare 100 de kilometri de-a lungul principalelor autostrăzilor din rețeaua TEN-T, în vederea asigurării spațiilor de parcare adecvate pentru camioane, cu nivelul corespunător de siguranță, securitate și servicii;
Regulamentul delegat 885/2013/UE: vizează asigurarea că Statele Membre pun în aplicare obligațiile din Regulamentul Delegat cu privire la furnizarea de servicii de informații referitoare la locurile de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale și publică o actualizare anuală privind situația din Statele Membre și Punctul de Acces European pentru Datele de Parcare a Camioanelor;
Planul de Acțiune ITS și Directiva ITS 2010/40/UE: se referă la asigurarea că Statul Membru depune toate eforturile în vederea aducerii la cunoștința sectorului de transporturi a informațiilor relevante și din surse credibile privind locurile de parcare sigure și securizate.

FOAIE DE PARCURS
• Geografic: Stabilirea unei foi de parcurs europene privind calendarul și responsabilitățile de modernizare a zonelor de parcare securizate și de construire a unora noi la fiecare 100 km până în 2030 de-a lungul autostrăzilor rețelei TEN-T și până în 2050 de-a lungul celorlalte drumuri ale rețelei TEN-T;
• Îmbunătățirea capacității: Stimularea creșterii capacității de parcare a camioanelor de-a lungul întregii rețele TEN-T, alături de crearea de coridoare securizate pe rețeaua centrală TEN-T;
• Îmbunătățirea tehnologiei:
• Identificarea și eliminarea punctelor negre de infracţionalitate și publicarea unui raport anual care să îmbine aceste informații cu locațiile parcărilor securizate disponibile;
• Rezervarea și plata digitală: Sprijinirea integrării informațiilor dinamice furnizate de zonele de parcare securizate în Sistemele Inteligente de Transport pentru a facilita rezervarea și plata pentru șoferi, transportatori și expeditori prin promovarea standardelor minime europene de rezervare și de plată;
• Investiții în cercetare și inovare: consolidarea eforturilor europene în materie de cercetare și inovare privind tehnologia destinată zonelor de parcare securizate, în special în domeniul recunoașterii biometrice, al controlului accesului și al tehnologiilor securizate de conectare.

FINANȚARE ȘI CREDITARE
• Creditarea: Utilizarea taxelor rutiere în direcția susținerii parcărilor sigure și securizate pentru camioane, de exemplu, prin acoperirea totală sau parțială a costurilor pentru șoferii sau operatorii de transport care utilizează zone de parcare securizate;
• Finanţarea: Menținerea finanțării publice pentru stabilirea unei acoperiri de bază cu parcări sigure și securizate în cadrul coridoarelor rețelei centrale TEN-T.

BUNE PRACTICI
Încurajarea promovării bunelor practici din zonele cu parcări securizate de la nivel european, de exemplu, prin inițiative precum Carta Europeană de Siguranță Rutieră, astfel încât să fie ilustrată, din punct de vedere financiar și practic, fezabilitatea zonelor de parcare securizate.

 

_________________________
1 http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport

Pentru informații suplimentare, consultați www.secureparkingtips.eu sau contactați-ne: Aușnit, Olariu și
Asociații A&OTruck Stop http://aotruckstop.ro.
Proiectul 2015-RO-TM-0137-M este co-finanţat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii

Europene. Responsabilitatea exclusivă a acestei publicații revine autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru nici o utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Realizarea de parcari sigure si securizate, prioritate pentru Uniunea Europeana

Potrivit Cărții albe intitulate „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”, adoptată de Comisie la 28 martie 2011, siguranța rutieră și securitatea transportului se numără printre prioritățile politicii europene în domeniul transporturilor. În această privință, sistemele de transport inteligente sunt destinate să amelioreze rezultatele în materie de siguranță și de securitate din sectorul transportului rutier.
Siguranța rutieră reprezintă o temă majoră în cadrul politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor. Într-o analiză specifică realizată de Centrul european de studii de siguranță și de analiză a riscurilor se estimează că aproximativ 44 de decese și 1430 de cazuri de vătămare corporală pe an pot fi imputate staționării inadecvate a camioanelor. UE s-a angajat ferm să reducă numărul de accidente rutiere prin evitarea staționării inadecvate grație unui serviciu de informații și prin asigurarea optimizării spațiilor de parcare. De asemenea, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) prevede obligația statelor membre de a asigura locuri de parcare securizate pentru vehiculele comerciale, existând posibilitatea ca Uniunea să acorde un ajutor financiar în acest scop prin intermediul mecanismului Conectarea Europei (MCE).
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport pune bazele implementării și utilizării coordonate și coerente a STI în Uniune. Una dintre acțiunile prioritare definite este furnizarea unor servicii de informații referitoare la spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale [articolul 3 litera (e)] și furnizarea unor servicii de rezervare de spații de parcare sigure pentru camioane și vehicule comerciale [articolul 3 litera (f)].
Această inițiativă este legată direct de Planul de acțiune al Comisiei pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în Europași, în special, de acțiunea 3.5 privind „spațiile de parcare securizate pentru camioane”.
Inițiativa este legată și de legislația existentă privind normele obligatorii referitoare la timpul de conducere aplicabile șoferilor implicați în transportul rutier de mărfuri și de pasageri, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere și cu privire la implementarea și utilizarea tahografului digital. Normele privind utilizarea tahografului digital sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier care include dispoziții privind capacitatea de a monitoriza timpii de conducere ai șoferilor profesioniști pentru a preveni oboseala, a îmbunătăți siguranța rutieră și a garanta concurența loială.

Evaluarea impactului elaborată în sprijinul Planului de acțiune privind STI și al Directivei 2010/40/UE indică faptul că „transportul comercial este afectat și de probleme legate de indisponibilitatea și/sau insecuritatea locurilor de parcare din cauza cantității limitate de informații despre parcări și de servicii de rezervare și de securitate bazate pe STI”.
Astfel, apariția și disponibilitatea unor noi servicii de informații privind călătoriile și traficul, precum și interoperabilitatea acestora și, mai ales, introducerea unor cerințe, orientări și specificații tehnice comune, precum și a anumitor condiții menite să asigure dezvoltarea și implementarea armonizate, interoperabile și deschise ale unor soluții relevante în materie de STI pentru spații de parcare sigure și securizate ar contribui într-un mod foarte pozitiv la ameliorarea siguranței rutiere și la creșterea securității transporturilor terestre.
În evaluarea impactului elaborată în sprijinul Cărții albe din 2011 privind transporturile se mai arată că „se preconizează că implementarea pe scară largă a sistemelor de transport inteligente (STI) va avea efecte pozitive asupra siguranței rutiere.”

1. COM(2011) 0144 final.
2. Analiză realizată de CEESAR (European centre of studies on safety and risk analysis – Centrul european de studii de siguranță și de analiză a riscurilor) pe baza a 624 de accidente rutiere care au implicat cel puțin un HGV (au fost implicate 722 de camioane cu 433 de remorci). Accidentele au avut loc în perioada mai 2004 – martie 2006. Toate accidentele s-au soldat cu vătămarea a cel puțin unei persoane. Dintre aceste 624 de accidente rutiere, 12 au implicat un HGV staționat.
3. COM(2011) 0650 final/3.
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei, COM(2011) 0655 final.
5. JO L 207, 6.8.2010, p. 1.
6. COM(2008) 0886 final.
7. JO L 102, 11.4.2006, p. 1.
8. Un dispozitiv care permite înregistrarea timpilor de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă, precum și a altor perioade de lucru ale unui șofer comercial. 9. JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

Conditii mai bune pentru soferi

Majoritatea șoferilor decid ei înșiși când să se oprească și unde să staționeze astfel încât să respecte normele obligatorii privind duratele de conducere și perioadele de repaus stabilite în Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere. În funcție de circumstanțe, unele societăți pot organiza staționarea în prealabil, însă din cauza evenimentelor neașteptate care survin adesea în timpul deplasării, aceste planificări și rezervări în avans sunt relativ rare. Prin urmare, decizia privind locul de staționare se ia de regulă în cursul ultimei ore, în funcție de situația reală și de circumstanțe.
Dacă dispun de informații fiabile, șoferii sunt mai înclinați să urmeze orientările furnizate.
Capacitatea existentă a parcărilor pentru camioane de-a lungul principalelor coridoare de transport din UE nu este utilizată în mod eficient pretutindeni în statele membre. Șoferii de camion sau societățile de transport nu au acces la informații fiabile cu privire la amplasarea parcărilor și încă și mai puțin la cele privind disponibilitatea locurilor de parcare din parcările respective. Astfel de informații le-ar permite șoferilor să facă alegeri corecte atunci când hotărăsc să se oprească și să își parcheze vehiculele astfel încât să respecte legislația socială relevantă.
Întrucât se așteaptă o intensificare a transportului rutier de marfă, ar urma ca, în paralel, să crească și cererea de locuri de parcare sigure și securizate.
Dacă ar fi tolerată în continuare, această situație ar duce la deteriorarea condițiilor de muncă ale șoferilor, cu consecințe potențial grave în ceea ce privește siguranța rutieră (de exemplu, staționarea pe acostament), sănătatea (stres, somnolență), atractivitatea profesiei de transportator rutier și securitatea (furturi, atacuri asupra șoferilor etc.).
În prezent, proprietatea și gestionarea spațiilor de parcare pentru camioane aflate de-a lungul principalelor drumuri din UE sunt împărțite între entități publice (autorități rutiere) și private (de exemplu, pe baza unor concesionări). Nu există o colectare sistematică a unor informații relevante și armonizate (cum ar fi numărul total al locurilor de parcare existente, numărătoarea periodică a locurilor de parcare disponibile, nivelul de securitate al spațiilor de parcare etc.), cu excepția unui număr foarte redus de site-uri internet care furnizează informații parțiale despre amplasarea parcărilor de-a lungul principalelor coridoare din UE. Deficiențele actualului sistem de informații referitoare la parcările aflate de-a lungul principalelor coridoare din UE se datorează, în parte, următoarelor motive:
- nu există niciun inventar cuprinzător actualizat al locurilor de parcare adecvate, sigure și securizate pentru camioane bazat pe o clasificare armonizată a parcărilor situate de-a lungul principalelor axe rutiere europene;
- șoferilor li se furnizează foarte puține informații dinamice despre locurile de parcare disponibile în diferitele parcări destinate camioanelor și vehiculelor comerciale; - nu există o definiție comună pentru colectarea, prelucrarea, partajarea și diseminarea acestor date și nici pentru indicarea modului în care utilizatorii pot accesa informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate. În plus, chiar și cele câteva instalații existente nu permit încă accesul altor părți interesate care ar putea transmite datele mai departe către șoferii de camion (de exemplu, furnizori publici sau privați de servicii de informații în materie de trafic). Mai mult, trebuie să se acorde o atenție deosebită modalităților de transmitere a informațiilor către șoferi și transportatori, astfel încât aceștia să le poată înțelege și să nu fie distrași de la condus.
La nivelul statelor membre au fost luate deja unele inițiative prin care se acordă anumite stimulente pentru dezvoltarea acestui tip de serviciu. Unele state membre, de exemplu, furnizează informații cu privire la situația și la caracteristicile zonelor de parcare situate de-a lungul rețelei lor rutiere sau afișează informațiile referitoare la zonele de parcare din apropiere unde mai există locuri disponibile, pe anumite coridoare supraaglomerate (Austria, Danemarca, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia …). Aceste inițiative rămân însă izolate, nu dispun de un cadru clar și interoperabil (mai ales la nivel transfrontalier) și nu constituie o soluție eficace la această problemă pentru întreaga Uniune.

Sursa: Comisia Euroepana

 

1. JO L 102, 11.4.2006, p. 1.
2. Statele membre în cauză au indicat că peste 40% dintre șoferi au urmat recomandările privind zonele prioritare pilot.
3. NEA Consult (2007): Studiu de fezabilitate privind organizarea unei rețele de parcări securizate pentru operatorii de transport rutier din rețeaua transeuropeană. NEA Consult a modelizat cererea și oferta de parcări securizate în 2007. Cererea se bazează pe perechi origine-destinație pentru transportul rutier de marfă din Europa în 2002, iar oferta pe datele furnizate de IRU și ECMT. Modelul are ca rezultat o ofertă de 111 529 de locuri pentru o cerere de 127 043 de locuri. Cifra ofertei este comparabilă cu cea estimată de Comisie. Cifra cererii este puțin mai mare și reflectă situația generală de deficit. Aceasta integrează un factor de 1,3 pentru a lua în calcul situațiile de cerere foarte mare. De altfel, deficitul se accentuează dacă se iau în considerare datele privind previziunile în materie de cerere pentru 2020.
4. OJ L 102, 11.4.2006, p. 1.
5. Toți șoferii chestionați au fost jefuiți, iar 60% dintre ei au suferit accidente în timp ce staționau în zone inadecvate (pe acostament).

Consultari cu partile interesate in dezvoltarea de parcari sigure si securizate

Pentru a colecta opiniile principalelor părți interesate, au fost organizate patru tipuri de consultări ample.
- În 2012, pe site-ul internet „Vocea ta în Europa”, a fost publicat un chestionar online la care părțile interesate au oferit numeroase răspunsuri, favorabile, în general, obiectivelor serviciului de informații.
- Au fost realizate interviuri directe cu principalele părți interesate (15 interviuri) provenind din sector și din rândul asociațiilor profesionale. Aceste interviuri au furnizat o imagine detaliată a situației și a pieței.
- În iunie 2012, Comisia a organizat un atelier de lucru pentru a prezenta și a discuta rezultatele obținute în faza de consultare și pentru a trage concluzii. Atelierul a oferit bune indicii cu privire la aspectele care trebuie abordate.
- Au avut loc numeroase reuniuni cu statele membre, care s-au dovedit foarte constructive.

Au fost consultate și alte părți interesate care desfășoară activități pe aceeași temă, de exemplu „Easy Way”.
Principalele observații primite în timpul acestei consultări au indicat o preferință clară pentru specificațiile funcționale, care conferă statelor membre flexibilitate în implementarea lor, în detrimentul specificațiilor tehnice detaliate;
- toate părțile interesate au sprijinit ferm ideea că este necesar ca datele statice să fie colectate în mod armonizat pentru a furniza informații utilizatorilor;
- pentru segmentul de piață limitat al transportului de marfă de mare valoare sunt necesare uneori zone de parcare dotate cu echipamente de securitate de mare calitate;
- decizia cu privire la locul de staționare este luată, în principal, de șoferi, care, în absența unor informații în timp real referitoare la posibilitățile de staționare, ar putea să opteze pentru respectarea reglementărilor de muncă și să staționeze în locuri inadecvate scopului (de exemplu, pe acostament);
- majoritatea părților interesate au fost de acord că rețeaua transeuropeană de transport ar putea fi considerată un nivel minim necesar adecvat de acoperire a rețelei rutiere, lăsând deschisă opțiunea acoperirii altor părți din rețea unde investițiile pentru furnizarea acestor informații ar putea fi rentabile.

 

Sursa: Comisia Europeana

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) AL COMISIEI din 15.5.2013

de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, în special articolul 3 litera (e) și articolul 6 alineatul (1),
după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,
întrucât
(1)Articolul 3 litera (e) din Directiva 2010/40/UE stabilește ca acțiune prioritară furnizarea unor servicii de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale.
(2)Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2010/40/UE prevede obligația Comisiei de a adopta specificațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a sistemelor de transport inteligente (STI) pentru serviciile de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate. Prezentul regulament urmărește să optimizeze utilizarea spațiilor de parcare și să le faciliteze șoferilor sau societăților de transport luarea deciziilor cu privire la momentul și locul staționării grație implementării unor servicii de informații.
(3)Rezoluția Consiliului privind combaterea și prevenirea criminalității în domeniul transportului rutier de marfă, precum și amenajarea unor spații de parcare securizate pentru camioane scoate în evidență necesitatea de a ameliora atât siguranța și securitatea șoferilor de camion, cât și posibilitățile de staționare.
(4)Perioadele de odihnă și pauzele obligatorii pot influența comportamentul șoferilor în ceea ce privește alegerea unui loc de staționare. Prezentul regulament urmărește să optimizeze utilizarea locurilor de parcare și să le faciliteze șoferilor sau societăților de transport luarea deciziilor cu privire la momentul și locul staționării grație implementării unor servicii de informații.
(5)Pentru a se asigura interoperabilitatea și continuitatea serviciului în întreaga Uniune, precum și pentru a se ține seama pe deplin de cerințele privind protecția datelor, este important ca toate statele membre să elaboreze o abordare armonizată și continuă cu privire la furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale în întreaga Uniune. În acest scop, statele membre se pot baza pe soluții și standarde tehnice care vor fi puse la dispoziție, în principal, prin intermediul organizațiilor și/sau al asociațiilor europene și/sau internaționale de standardizare, pentru a asigura interoperabilitatea și continuitatea serviciului în întreaga UE, ținând totodată seama pe deplin de cerințele privind protecția datelor.
(6)Furnizarea de informații în materie de securitate și confort contribuie la decizia luată de șoferi în momentul alegerii locului de staționare. Afișarea elementelor de siguranță și de securitate, precum și a caracteristicilor serviciilor oferite într-o parcare le poate oferi șoferilor orientări în acest sens.
(7)În cazul persistenței unei cereri specifice foarte mari de spații de parcare sigure și securizate în anumite zone, șoferii de camion ar trebui să fie redirecționați de la un spațiu de parcare ocupat către o altă locație din zona prioritară în cauză unde există locuri sigure și securizate libere, pentru a se evita staționarea inadecvată; prin urmare, statele membre ar trebui să stabilească ”zonele prioritare”
(8)Dacă pentru semnalizarea spațiilor de parcare sigure și securizate sunt utilizate indicatoare statice, acestea trebuie să respecte Convenția de la Viena din 8 noiembrie 1968, în cazul în care statele membre în cauză sunt părți la aceasta.
(9)Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public stabilește norme minime privind reutilizarea informațiilor din sectorul public în întreaga Uniune Europeană. Ea este structurată în jurul a doi piloni esențiali ai pieței interne, și anume transparența și concurența loială, și încurajează statele membre să depășească aceste norme minime privind reutilizarea informațiilor din sectorul public și să adopte politici care să permită utilizarea la scară largă a documentelor sau, în contextul prezentului regulament, a datelor deținute de organismele din sectorul public. În unele cazuri, reutilizarea datelor va avea loc fără emiterea unei licențe. În alte cazuri, va fi emisă o licență care impune titularului condiții privind reutilizarea și tratează aspecte precum responsabilitatea, utilizarea adecvată a datelor, garantarea conformității cu cerințele privind protecția datelor, garanția de nemodificare și indicarea surselor. Nu se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.
(10)Feedbackul din partea utilizatorilor constă în informații furnizate de utilizatorii parcărilor pentru a oferi recomandări cu caracter personal și anonim altor viitori utilizatori, precum și operatorilor de parcări pentru camioane. Aceste informații pot fi utilizate pentru un control al calității serviciului de informații, precum și pentru evaluare. Trebuie garantată anonimitatea feedbackului.
(11)Implementarea și utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI poate duce la prelucrarea datelor cu caracter personal, care ar trebui efectuată în conformitate cu normele Uniunii, prevăzute, în special, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. Prin urmare, principiile privind limitarea scopului și minimalizarea datelor trebuie utilizate în cazul aplicațiilor STI.
(12)Implementarea și utilizarea aplicațiilor și serviciilor STI, prevăzute în specificațiile adoptate în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2010/40/UE, sunt abordate în conformitate cu legislația Uniunii, în special cu Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect, precum și cu legislația națională relevantă.
(13)În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește specificațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a serviciilor de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale la nivelul Uniunii, în conformitate cu Directiva 2010/40/UE.
Prezentul regulament se aplică furnizării serviciilor de informații din rețeaua rutieră transeuropeană (TERN).
Articolul 2
Definiții
În scopul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:
(1)„loc de parcare sigur și securizat” înseamnă un loc de parcare destinat utilizatorilor comerciali care le permite să evite staționarea inadecvată și contribuie la siguranța șoferilor și a mărfurilor;
(2)„utilizator” înseamnă orice șofer de camion sau de vehicul comercial, dispecer, transportator rutier de marfă, organism de gestionare a traficului, sau orice alt organism, precum proprietari de încărcături, întreprinderi de asigurări, autorități rutiere și forțe de poliție. Aceștia trebuie să obțină informații de la furnizorii de servicii;
(3)„furnizor de servicii” înseamnă orice organism public sau privat care le furnizează utilizatorilor serviciul de informații;
(4)„date” înseamnă informații furnizate de un operator de parcări pentru camioane care descriu zona de parcare pentru camioane;
(5)„informații” înseamnă orice date agregate, prelucrate și/sau extrase, oferite utilizatorilor de furnizorul de servicii prin diferite canale;
(6)„serviciu de informații” înseamnă orice serviciu care furnizează orientări utilizatorilor săi, permițându-le să respecte perioadele de odihnă și pauzele obligatorii, pentru a reduce frecvența staționării inadecvate și a optimiza utilizarea locurilor de parcare;
(7)„feedbackul utilizatorilor” înseamnă informații furnizate de utilizatorii locurilor de parcare pentru a oferi recomandări cu caracter personal și anonim altor viitori utilizatori, precum și operatorilor de parcări pentru camioane;
(8)„informații dinamice” înseamnă informații care indică, în orice moment, capacitatea de parcare disponibilă într-o zonă de parcare sau starea actuală (liber/ocupat/închis) a unei zone de parcare;
(9)„informații statice” înseamnă informații furnizate de operatorul de parcări, referitoare la descrierea zonei de parcare;
(10)„fiabilitatea informațiilor” înseamnă exactitatea serviciului de informații furnizat în raport cu situația reală;
(11)„staționare inadecvată” înseamnă oprirea sau staționarea vehiculelor grele de marfă în afara locurilor de parcare sigure și securizate de pe autostrăzi sau coridoare, pe acostamente sau în parcări supraaglomerate;
(12)„punct de acces” înseamnă un punct de acces digital unde informațiile referitoare la locurile de parcare sunt colectate, prelucrate și puse la dispoziție în vederea diseminării. Aceste puncte de acces vor oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informații la nivel transfrontalier;
(13)„zonă prioritară” înseamnă o secțiune, astfel cum este definită de autoritățile naționale, unde există un deficit de locuri într-unul sau mai multe spații de parcare sigure și securizate, care pot fi decongestionate grație furnizării de informații referitoare la alte capacități de parcare neutilizate din aceeași zonă.
Articolul 3
Cerințe privind furnizarea serviciilor de informații
1.Statele membre desemnează zone unde condițiile de trafic și de securitate necesită implementarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate.
De asemenea, statele membre definesc zone prioritare unde vor fi furnizate informații dinamice.
2.Furnizarea serviciilor de informații trebuie să respecte cerințele articolelor 4-7.
Articolul 4
Colectarea datelor
Datele privind zonele de parcare publice și private sigure și securizate prin care sunt descrise parcările și care trebuie furnizate utilizatorilor se colectează și se furnizează de către operatori de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați. Datele care urmează să fie colectate trebuie să fie ușor de furnizat, inclusiv la distanță, prin orice mijloace relevante, pentru a facilita colectarea de la distanță de către toți operatorii de parcări. Operatorii de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați utilizează profiluri DATEX II sau alte formate compatibile la nivel internațional, pentru a asigura interoperabilitatea serviciilor de informații pe întreg teritoriul Uniunii.
Trebuie colectate următoarele date:
1.Date statice referitoare la zonele de parcare, inclusiv (dacă este cazul)
informații de identificare a zonei de parcare (denumirea și adresa zonei de parcare) [maximum 200 de caractere];
informații privind amplasarea punctului de intrare în zona de parcare (latitudine/longitudine) [20+20 de caractere];
identificatorul drumului principal 1/direcție [20 de caractere /20 caractere], identificatorul drumului principal 2/direcție [20 de caractere /20 de caractere] dacă aceeași parcare poate fi accesată de pe două drumuri diferite;
dacă este necesar, indicarea ieșirii care trebuie utilizată [maximum 100 de caractere] / distanța față de drumul principal [număr întreg 3] km sau mile;
numărul total de locuri de parcare libere pentru camioane [număr întreg 3];
prețul parcării și moneda utilizată [300 de caractere].
2.Informații privind siguranța și echipamentele din zona de parcare
descrierea echipamentelor de securitate, de siguranță și de servicii din parcare, inclusiv clasificarea națională, dacă este cazul (500 de caractere);
numărul de locuri de parcare pentru vehiculele frigorifice [4 cifre]
informații referitoare la echipamente sau servicii speciale pentru anumite vehicule de marfă și altele [300 de caractere].
Datele de contact ale operatorului parcării:
prenume și nume [maximum 100 de caractere];
număr de telefon [până la 20 de caractere];
adresa de e-mail [până la 50 de caractere];
acordul operatorului pentru publicarea informațiilor sale de contact [Da/Nu].
3.Date dinamice privind disponibilitatea locurilor de parcare, inclusiv în cazul în care o parcare este ocupată sau închisă, sau numărul de locuri libere disponibile.
Articolul 5
Partajarea și schimbul de date
1.Operatorii de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați partajează datele menționate la articolul 4 alineatul (1) și fac schimb cu acestea. În aceste scopuri, ei utilizează formatul DATEX II (CEN/TS 16157) sau orice format internațional compatibil cu DATEX II care poate fi citit de calculator. Datele sunt accesibile în vederea schimbului și a reutilizării de către orice furnizor de servicii de informații și/sau operator de parcări din sectorul public sau privat, pe o bază nediscriminatorie și în conformitate cu drepturile și procedurile de acces definite în Directiva 2003/98/CE.
2.Datele statice sunt accesibile printr-un punct de acces național sau internațional.
3.În ceea ce privește datele dinamice, statele membre (sau autoritățile naționale) sunt responsabile pentru instituirea și gestionarea unui punct de acces național sau internațional care să referențieze, în beneficiul utilizatorilor, toate punctele de acces unice individuale ale fiecărui operator de parcări pentru camioane și/sau ale fiecărui furnizor de servicii de pe teritoriul lor.
4.Statele membre pot contribui la un punct de acces internațional furnizând date și asigurând conformitatea acestora din punctul de vedere al calității cu cerințele articolului 7.
5.Tarifele pentru accesul la datele dinamice publice sau private, schimbul cu aceste date și reutilizarea lor rămân rezonabile, în conformitate cu Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public.
6.Operatorii de parcări și/sau furnizorii de servicii publici sau privați transmit periodic datele statice colectate către punctul de acces național sau internațional, pe cale electronică, cel puțin o dată pe an în cazul datelor statice menționate la articolul 4 alineatul (1).
În cazul datelor dinamice, operatorii de parcări și/sau furnizorii de servicii publici sau privați își actualizează informațiile menționate la articolul 4 alineatul (3) cel puțin o dată la 15 minute.
Articolul 6
Diseminarea informațiilor
Furnizorii de servicii care colectează informații într-un anumit loc afișează:
cel puțin următoarele două spații de parcare sigure și securizate pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri de-a lungul unui coridor;
numărul locurilor de parcare disponibile într-o zonă prioritară, cel puțin din următoarele două parcări pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri.
Diseminarea informațiilor respectă convenția de la Viena, în cazul în care statul membru în cauză a semnat-o. Aplicația instalată la bordul vehiculului ar trebui să dispună de o interfață om/mașină solidă pentru a se evita distragerea sau obosirea șoferului.
Operatorii de parcări și/sau furnizorii de servicii informează utilizatorii cu privire la lansarea oricărui serviciu nou de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate prin orice mijloace de comunicare pe care le consideră adecvate.
Articolul 7
Managementul calității
Operatorii de parcări publici sau privați notifică imediat punctului de acces național sau internațional și autorităților naționale orice modificare a situației din zona de parcare, inclusiv închiderea acesteia.
Toți operatorii de parcări publici și privați garantează fiabilitatea informațiilor pentru fiecare zonă prioritară nouă. În acest scop, ei efectuează controale periodice ale echipamentelor de detecție, măsurând inclusiv diferența dintre datele afișate și disponibilitatea reală a locurilor de parcare. Informațiile respective se evaluează în conformitate cu articolul 8.
Articolul 8
Evaluarea conformității cu cerințele
1.Statele membre desemnează un organism național competent pentru a evalua dacă furnizorii de servicii, operatorii de parcări și operatorii rutieri îndeplinesc cerințele stabilite la articolele 4-7. Organismul respectiv trebuie să fie imparțial și independent față de aceștia.
Două sau mai multe state membre pot desemna un organism regional competent comun care să evalueze conformitatea cu cerințele respective pe teritoriile lor.
Organismul desemnat este notificat de către statele membre Comisiei.
2.Toți furnizorii de servicii transmit organismelor desemnate o declarație cu privire la conformitatea lor cu cerințele prevăzute la articolele 4-7.
Declarația cuprinde următoarele elemente:
(a)datele colectate în temeiul articolului 4, referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, inclusiv procentul de locuri de parcare înregistrate în cadrul serviciului de informații;
(b)mijloacele de diseminare a serviciilor de informații către utilizatori;
(c)acoperirea serviciilor de informații dinamice referitoare la locuri de parcare sigure și securizate;
(d)calitatea și disponibilitatea informațiilor furnizate, punctul de acces la informații și formatul în care sunt furnizate informațiile;
3.Organismele desemnate inspectează aleatoriu corectitudinea declarațiilor mai multor furnizori de servicii și operatori de parcări publici și privați și solicită demonstrarea conformității cu cerințele articolelor 4-7.
Calitatea serviciului poate fi evaluată și cu ajutorul observațiilor generate de utilizatori.
În fiecare an, organismele desemnate prezintă autorităților naționale competente un raport cu privire la declarațiile transmise, precum și la rezultatele inspecțiilor lor aleatorii.
Articolul 9
Acțiuni subsecvente
1.Statele membre furnizează Comisiei, cel târziu la 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, următoarele informații:
(a)organismele competente desemnate pentru evaluarea conformității cu cerințele articolelor 4-7;
(b)descrierea punctului de acces național, dacă este cazul.
2.Cel târziu la 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, în fiecare an calendaristic, statele membre comunică următoarele informații Comisiei:
(a)numărul diferitelor locuri și spații de parcare de pe teritoriul lor;
(b)procentul de locuri de parcare înregistrate în cadrul serviciului de informații;
(c)procentul de spații de parcare care furnizează informații dinamice cu privire la disponibilitatea locurilor de parcare și zonele prioritare.
Articolul 10
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică:
de la …** furnizării serviciilor deja implementate la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
de la …** furnizării serviciilor care urmează să fie implementate după data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptată la Bruxelles, 15.5.2013.
Pentru Comisie
Preşedintele
José Manuel BARROSO

Press release - 27.02.2018

Ausnit Olariu și Asociații SRL (AO) and the European Secure Parking Organisation (ESPORG) are pleased to inform you about the official opening of the first Level 4 safe and secure parking area in Eastern Europe. At Lugoj in western Romania, four high safe and secure parking areas were developed by the Romanian company AO with the support of the European Union’s Connecting Europe Facility Programme. They offer 180 parking places to trucks on the Orient-East Med Corridor of the European Union with state-of-the-art booking and payment facilities. The parking areas were all certified by DEKRA as an independent third-party audit body on 24 January 2018. Thus, they demonstrably offer a very high standard in terms of security and services for truck drivers and transport companies. Daniel Olariu, the Managing Director of AO expresses his satisfaction about the opening the first level-four safe and secure parking area in the region: “Thanks to our efforts since 2015 and the financial support from the European Union we are offering the high level of security, comfort and connectivity that we have been aiming for.” Dirk Penasse, the General Manager of ESPORG emphasizes: “We strongly welcome the opening of the first level-four parking area in the new EU Member States. This project is an inspiring good practice showing that innovative private investors are able and willing to successfully develop safe, secure and connected parking areas”.

Presss release.PDF

Ceremonia de incheiere a proiectului „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M

Miercuri 29 noiembrie la Lugoj a avut loc ceremonie de incheiere a proiectului „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”, finantat prin Programul European Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF). Inainte de ceremonia oficiala a fost realizata receptia lucrarilor de constructie la cele 4 parcari securizate construite in cadrul acestui proiect. La ceremonii au participat colaboratori din cadrul proiectului, oficali locali dar si responsabili din doemniul transportului si administratiei de la nivel judetean si national.

Conferinta „Connecting Europe”

Organizata de Comisia Europeana in capitala Estoniei, Tallin, in perioada 21-22 septembrie, Conferinta „Connecting Europe ” a fost un excelent prilej pentru Compania AUSNIT, OLARIU si ASOCIATII SRL de a prezenta proiectul „Realizare si conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN-T”. Peste 1000 de participanti au primit informatii despre cele 60 de proiecte finantate prin CEF prezentate in cadrul acestei conferinte. Compania AUSNIT, OLARIU si ASOCIAtII SRL a avut singurul stand romanesc in cadrul Conferintei de la Tallin si s-a bucurat de aprecierea celor care l-au vizitat. Prin proiectul „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M” AUSNIT, OLARIU si ASOCIAtII SRL a realizat primele 4 parcari sigure si securizate din Romania care vor fi integrate in reteaua europeana de spaţii de stationare sigure si securizate pentru camioane şi vehicule comerciale.

Stand AO la Congresul European ITS Strasbourg 2017

Compania AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII SRL a participat la Congresul European ITS organizat la Strasbourg in perioada 19 – 22 iunie. AO a prezentat la Strasbourg proiectul „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”, finantat prin Programul European Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) in cadrul singurului stand romanesc de la acest congres. CEO-ul AO, Daniel Gabriel Olariu a luat parte la sesiunile Congresului si a discutat cu mai multi oficiali europeni posibilitatea ca Timisoara sa gazduiasca Congresul European ITS din 2019. Acest demers a fost lansat de conducerea ITS Romania si este sustinut de autoritatile locale din Timisoara si de reprezentantii autoritatilor de la Bucuresti.

Congres intertrafic 2017

In perioada 22 - 26 mai 2017, o delegatie a companiei AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII SRL a participat la Congresul Intertraffic 2017 organizat la Instanbul Turcia. A fost o buna ocazie pentru ca reprezentantii AO sa discute cu specialistii din domeniul transporturilor, sa aibe intalniri fata în fata cu mai mult de 100 de expozanti, participand la cel mai important eveniment comercial din lume pentru infrastructura, gestionarea traficului, mobilitate inteligenta, siguranta si parcare. Au avut loc discutii si intalniri cu profesionistii de trafic din peste 75 de nationalitati diferite ce au fost prezenti la Intertraffic Istanbul.n cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”, finantat prin Programul European Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF). Acest program este implementat in baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului si Consiliului si sprijina implementarea proiectelor de interes european care vizeaza dezvoltarea si constructia unor infrastructuri si servicii noi, precum si modernizarea infrastructurilor si serviciilor existentein sectoarele: transport, telecomunicatii, energie.

Conferinta ESPORG - Bonn 25 ianuarie 2017

O delegatie a companiei AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII SRL a participat in 25 ianuarie la Conferinta ESPORG de la Bonn. A fost un bun prilej pentru ca reprezentantii AO sa ofere detalii despre proiectul „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”, finantat prin Programul European Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF). In cursul conferintei a fost ales noul board de conducere al organizatiei in cadrul caruia a fost ales cu unanimitate de voturi si reprezentantul AO.

Masa rotunda cu expertii Bonn - 25 ianuarie 2017

La Bonn a fost organizata o masa rotunda pe tema parcarilor securizate in Europa in cadrul proiectului „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”. Peste 50 de reprezentantii ai operatorilor de parcari, firme de transport, organizatii profesionale, firme de asigurari si furnizori de materiale pentru sistemele ITS au participat la discutii. In cadrul evenimentului au fost distribuite mape cu principalele detalii ale proiectului derulat de AO si alte materiale informative.

Inceperea lucrarilor pentru parcarile securizate Noiembrie 2016

La Lugoj au inceput lucrarile la cele 4 parcari securizate care vor fi realizate in cadrul proiectului „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”. Valoarea totala a proiectului este de 5 milioane de euro dintre care 4, 25 milioane reprezinta finantarea Comisiei Europene, iar 750 mii de euro este contributia companiei Ausnit, Olariu si Asociatii, companie care a depus cererea de finantare si gestioneaza acum proiectul. Conform normelor europene „LABEL”, pentru a fi considerata sigura si securizata, o parcare trebuie sa indeplineasca o serie de standarde cum ar fi bariere la intrare si la iesire, sa fie monitorizata video, sa fie iluminata, pazita si imprejmuita.

Masa Rotunda cu Experti Romania 04 Noiemrie 2016 Bucuresti

In data de 4 noiembrie 2016, la Bucuresti, a avut loc a doua masa rotunda cu experti, organizata in cadrul proiectului „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”. Au fost prezenti reprezentanti din domeniul transporturilor, oficialitati publice, precum si reprezentanti ai UICR, ESPORG, CNADNR, Ministerul Transporturilor din Romania, Ministerul de Interne din Romania dar si specialisti din institutii europene din domeniul transporturilor si reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor din acest sector. Siguranta rutiera reprezinta o tema majora in cadrul politicii Uniunii Europene in domeniul transporturilor. intr-o analiza specifica realizata de Centrul European de studii de siguranta si de analiza a riscurilor se estimeaza ca aproximativ 44 de decese si 1 430 de cazuri de vatamare corporala pe an pot fi imputate stationarii inadecvate a camioanelor. in acest context, implementarea in intreaga Europa a unei retele de parcari sigure si securizate pentru camioane si conectarea lor la sistemul ITS (Intelligent Transport Sistem) sunt de o importanta majora.

Experts Round Table Bucuresti 04.11.2016

Participarea la ITS Romania 03-04 Noiemrie 2016 Bucuresti

In perioada 3-4 noiembrie 2016, o delegatie a companiei AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII SRL a participat la Congresul ITS Romania organizat la Bucuresti. A fost o buna ocazie pentru ca reprezentantii AO sa discute cu specialistii din domeniul transporturilor inteligente despre ultimele tendinte in acest domeniu. In cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”, finantat prin Programul European Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF). Acest program este implementat in baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului şi Consiliului si sprijina implementarea proiectelor de interes european care vizeaza dezvoltarea si constructia unor infrastructuri si servicii noi, precum si modernizarea infrastructurilor si serviciilor existente in sectoarele: transport, telecomunicatii, energie.

ITS Romania 3-4 Noiembrie 2016

Lansare Proiect 26 Octombrie 2016 Lugoj

Bucurandu-se de participarea a peste 80 de persoane, Compania AO (AUSNIT, OLARIU SI ASOCIATII SRL) a lansat cu succes la Bruxelles proiectul cu finantare europeana cu titlul “Setup and ITS connectivity of safe and secure truck parking areas in Romania along the TEN-T Core Network Corridors”. Evenimentul a avut loc in data de 5 octombrie la Clubul de Presa al Comisiei Europene din Bruxelles. „Ne dorim sa constituim un punct de plecare, un model pentru cei care sunt interesati de domeniul transporturilor rutiere. Avem prevazute, pe langa constructia efectiva a celor patru parcari securizate, si demararea unui amplu studiu care sa ne ofere atat o perspectiva legala cat si una tehnica asupra modalitatilor de a dezvolta acest tip de investitii. Un alt obiectiv important al proiectului este crearea unui soft disponibil pentru transportatori care sa le ofere informatii precise despre reteaua de parcari securizate pe care le pot gasi pe rutele lor”, a spus Daniel Gabriel Olariu, managerul companiei Ausnit, Olariu si Asociatii si vicepresedinte ESPORG (Organizatia Europeana a Parcarilor Securizate).

Lansare-Proiect-26-Octombrie-Lugoj

Lansarea proiectului 5 Octombrie 2016 Brussels

Proiectul „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M” a fost lansat miercuri, 26 octombrie la Lugoj. Finantat prin Programul Connecting Europe Facility 2014-2020, direct de catre Comisia Europeana, proiectul isi propune sa dezvolte primele 4 parcari sigure si securizate din Romania care vor fi integrate in reteaua europeana de spaţii de stationare sigure si securizate pentru camioane şi vehicule comerciale. Pana la inceputul anului 2018, in zona Lugojului, o parcare deja existenta si functionala va fi modernizata, iar alte trei parcari sigure si securizate vor fi construite de la zero. Proiectul include de asemenea implementarea si utilizarea operationala a sistemelor de transport inteligente (STI) pentru serviciile de informaţii referitoare la spaţii de parcare sigure şi securizate. Astfel va fi optimizata utilizarea spatiilor de parcare, iar soferii sau societatile de transport vor avea posibilitatea sa ia mai usor decizia asupra momentului si locului potrivit pentru stationare.

Lansarea-proiectului-5-Octombrie-Brussels

Masa rotunda cu experti 04 Octomrie 2016 Brussels

In data de 5 octombrie 2016, la Bruxelles, a avut loc prima masa rotunda cu experti, organizata in cadrul proiectului „Realizare si Conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN – T -2015-RO-TM-0137-M”. Au fost prezenti reprezentanti din domeniul transporturilor, oficialitati publice, precum si reprezentanti ai UICR, ESPORG, CNADNR, Ministerul Transporturilor din Romania, Ministerul de Interne din Romania dar si specialisti din institutii europene din domeniul transporturilor si reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor din acest sector. Siguranta rutiera reprezinta o tema majora in cadrul politicii Uniunii Europene in domeniul transporturilor. intr-o analiza specifica realizata de Centrul European de studii de siguranta si de analiza a riscurilor se estimeaza ca aproximativ 44 de decese si 1 430 de cazuri de vatamare corporala pe an pot fi imputate stationarii inadecvate a camioanelor. in acest context, implementarea in intreaga Europa a unei retele de parcari sigure si securizate pentru camioane si conectarea lor la sistemul ITS (Intelligent Transport Sistem) sunt de o importanta majora.

Masa-rotunda-cu-experti-04-Octomrie-2016-Brussels

Vizita de lucru la parcari securizate din Belgia 03 Octombrie 2016

O delegatie formata din reprezentanti ai companiei AO dar si specialisti din Ministerul Transporturilor din Romania, Ministerul de Interne impreuna cu responsabili din institutii europene din domeniul transporturilor si reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor din acest sector au organizat o vizita de documentare in mai multe parcari securizate din Belgia. Prin intermediul proiectului „Realizare si conectare la Sistemul Inteligent de Transport de Parcari Sigure si Securizate in Romania, de-a lungul retelei de drumuri TEN-T”, lansat de SC AUSNIT, OLARIU si ASOCIAtII SRL si co-finantat de Uniunea Europeana, se pun in practica toate directivele si hotaririle Comisiei Europene asumate de catre Gruvernul Romaniei prin Ministerul Transporturilor in domeniul parcarilor sigure si securizate si ITS, iar parcarile de la Lugoj devin astfel un proiect pilot in domeniul parcarilor securizate pentru Europa de Est si deschide calea multiplicarii acestui tip de parcari de-a lungul retelei de drumuri TEN-T. Conceptul care sta la baza intregului proiect il reprezinta siguranta rutiera si securitatea transportului, siguranta confortul soferilor si siguranta a bunurilor transportate, acestea fiind prioritati ale politicii europene in domeniul transporturilor.